20 Ekim 2016 Perşembe

"BİZ ÖYLE YAPMAYACAĞIZ ANNE!"

Genç Vladimir İlyiç (Lenin) Çar`a suikast düzenleyen ağabeyi Alexander`ın katledilmesi nedeniyle onun yasını tutan annesini teselli ediyor.

"BİZ ÖYLE YAPMAYACAĞIZ ANNE" !..

Ve Nasıl Yapılması Gerektiğini Gösterdi:

BÜYÜK EKİM BOLŞEVİK İHTİLALİ.

Söylemleri ve eylemleri ile çağa ışık tuttu..tutmaya da devam ediyor...

'' Zira sınıf mücadelesi teorisi Marx tarafından değil, aksine Marx'tan önce burjuvazi tarafından geliştirilmiştir ve genel anlamda konuşacak olursak, bu teori burjuvazi adına kabul edilebilir bir şeydir. Yalnızca sınıf mücadelesini kabul eden biri henüz Marksist değildir, zira henüz burjuva düşünce dünyasının ve burjuva siyasetinin sınırları dışına çıkmamıştır. Marksizmi sınıf mücadelesi teorisiyle sınırlı tutmak Marksizmin kolunu kanadını kırmak, çarpıtmak, burjuvazi açısından kabul edilebilir bir şey derecesine düşürmektir. O yüzden, ancak sınıf mücadelesinin kabulünü 'proletarya diktatörlüğünün' kabulüne kadar ilerleten kişi Marksisttir. Bir Marksist ile sıradan bir küçük burjuva arasındaki en büyük ayrım budur. Marksizmin gerçekten anlaşılıp anlaşılmadığını ya da kabul edilip edilmediğini sınama noktasında mihenk taşı budur." {Lenin - Devlet ve Devrim}
Her ülkede, işçi sınıfı hareketinin sosyalizmden ayrı olarak var olduğu, her birinin kendi yolunda gittiği bir dönem olmuştur: ve her ülke de, bu ayrılık, hem sosyalizmi hem de işçi sınıfı hareketini zayıflatmıştır. Ancak, sosyalizmin işçi sınıfı hareketi ile kaynaşmasıyla her ikisi için de sağlam bir temel yaratılabilmiştir. Fakat, sosyalizm ve işçi sınıfı hareketi arasındaki bu birleşme, her ülkede zaman ve mekân şartlarına göre, tarihi olarak kendilerine özgü yollardan gerçekleştirilmiştir... Bu çok zor bir süreçtir; beraberinde tereddütler ve kuşkular getirmesinde şaşılacak bir taraf yoktur.
{Lenin - Hareketimizin acil görevleri)

"Eğer Bolşevizm, 1917-1920'de başarıya ulaşabildiyse, bu başarının başlıca nedenlerinden biri, 1914'ün sonundan başlayarak sosyal-şovenizm ve "kautskyciliğin" alçaklığını, iğrençliğini ve ihanetini en sert bir dille suçlamış olması, yığınların da daha sonra, kendi tecrübeleriyle gittikçe bolşevik görüşlerin doğruluğuna inanmış olmasıdır."

V. I. Lenin - "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı, Bolşevizm Tarihinin Belli Başlı Aşamaları.
Tarih sınıf mücadeleleri ile doludur..lakin bu mücadele sekteye uğradığında yada durakladığında sağ ve sol oportünistler devreye girer ve işçi sınıfının önderlerine saldırmayı bir borç bilirler!

Özellikle 90 lardan sonra çağın artık bilgisayar çağı olduğunu,işçi sınıfının devrime önderlik yapamayacağını..sosyalizmin işçi sınıfı önderliği olmadan başarılacağı gibi teraneleri kanıtlamaya çalışıp durdular.

Bilindiği üzere Marksizm-Leninizm somut durumun somut tahlili üzerinden şekillenir..bu eserleri orasından burasından bir kaç alıntıyla açıklayamayız...eserlerin tümünü didiklemek gerek.

....

Bir sınıfın,kendi maddi yaşam koşullarının,temel çıkarlarının,toplumun diğer katman ve sınıflarıyla olan ilişkilerinin ve de tarihsel gelişim içindeki kendi rolünün az çok bilincine varılmasına '' sınıf bilinci'' denir. Sovyetlerde sınıf bilinci Marks ve Lenin öğretileriyle işçi sınıfına taşınarak devrim gerçekleştirildi..Sınıf bilinci giderek sosyalist bilince dönüşür ve tarihin normal seyrinin akışı sürer.

.Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz...iki ana sınıf var burjuvazi ve proletarya...ve de ana çelişki emek-sermaye çelişkisi...kapitalizmin bağrından doğan işçi sınıfı kendi bilimsel öğretisini marksizm-leninizmi yarattı ve çarlık Rusya'sında 1917 de işçi-köylü iktidarını kurdu...bu bütün dünyada dalga dalga yayıldı..kapitalist dünyada boş durmadı tabi..savaşlar..abluka..ilişki kesmeler..bu da olmayınca marksizm-Leninizm'i özünden saptırmak için Feuerbach, Berkeley, Bernstein, Gramsci. 2. Enternasyonal oportünistleri eliyle saldırıya geçtiler. Marksizm-Leninizmin karşısına avrupa komünizmini çıkardılar...bu sosyal demokratlar tarafından alkışlandı..!!!Komünist partisinin iktidarına, öncülüğüne, ideolojisine, savaşım yöntemlerine bir son verilerek, "çoğulcu, katılımcı, çağdaş ve demokratik sunumlar yapıldı..bunlar bugün revaçta olanlar..yani bir geriye gidiş var.

....

Bu olumsuz gelişme ve karşı-devrimci saldırılara karşı yapılması gereken, Marksizm-Leninizm'i bir bütün olarak savunmaktır. Sosyalizmin üstünlüğünden ve tarihsel kaçınılmazlığından kuşku duymaksızın bunun da ancak işçi sınıfı ve emekçi bağlaşıklarıyla birlikte Komünist Partisi'nin öncülüğünde gerçekleşeceğini ortaya koymaktır.Aksi para babalarının hükümranlığının sürmesi demektir..

Ya işçi sınıfımızın ve halkımızın bilincini saptırıp, geleceğini karartıp kapitalizme "evet" diyeceğiz; ya da her türlü sapmadan azade savaşsız,sömürüsüz eşit bir dünya için çalışacağız!